Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Definities

  1. VC Lucca BV: De Vennootschap onder firma tevens handelend onder de naam Kunstkamer Utrecht, verder te noemen Kunstkamer Utrecht

 

 • De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Kunstkamer Utrecht, die betrekking hebben op de producten of diensten van Kunstkamer Utrecht.
 • Activiteit: de door Kunstkamer Utrecht aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit: Het verhuren van ruimte, Ondersteunend (technisch) personeel en F&B-arrangementen.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en reserveringsbevestigingen met betrekking tot de door Kunstkamer Utrecht te leveren producten en/of te verrichten diensten.
 2. Kunstkamer Utrecht kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Indien de klant Kunstkamer Utrecht verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake een bepaalde door Kunstkamer Utrecht te verrichten dienst, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Een door Kunstkamer Utrecht gedaan, schriftelijk of mondeling, aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod in de vorm van een offerte is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Kunstkamer Utrecht in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet genoemd in een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Kunstkamer Utrecht dit aanbod als vervallen na verloop van de op   de offerte genoemde vervaldatum, zonder dat daarvoor extra berichtgeving noodzakelijk is. De optiedatum kan op verzoek van de klant en na akkoord van Kunstkamer Utrecht worden verlengd.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de bevestiging van de definitieve reservering Kunstkamer Utrecht per mail heeft bereikt.
 4. Indien een opdrachtgever van Kunstkamer Utrecht bij de offerte en bij de reserveringsbevestiging verwijst naar de algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhevige algemene voorwaarden, dan wel anders schriftelijk overeen gekomen.
 5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging door de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke aanbod in de vorm van een offerte.
 6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere aanwijzingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van de producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen ten opzichte van een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4. Prijzen

 1. Op de website van Kunstkamer Utrecht worden de prijzen exclusief omzetbelasting vermeld.
 2. De door Kunstkamer Utrecht in de offerte/opdrachtbevestiging opgegeven totaalprijs is exclusief omzetbelasting.
 3. Ingeval van kostprijsbepalende factoren is Kunstkamer Utrecht gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5. Betaling 

 1. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, per factuur.
 2. Indien betaling binnen de gestelde betalingstermijn uitblijft, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de opdrachtgever na de herinnering verzuimt te betalen, brengt Kunstkamer Utrecht de wettelijke rent van 8% over het openstaande totaalbedrag extra in rekening.
 4. Kunstkamer Utrecht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de opdrachtgever te vorderen.
 5. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.
 6. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan.
 7. Indien de opdrachtgever tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Kunstkamer Utrecht voor de inning van de openstaande facturen de hulp van een derde inroepen. De buitenrechtelijke inningskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van euro 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 6. Annulering & wijzigingen 

 1. Zie: Reserveringsbeleid op website: www.kunstkamerutrecht.nl

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Kunstkamer Utrecht is niet aansprakelijk voor schade door de door Kunstkamer Utrecht geleverde diensten en/of verrichten diensten veroorzaakt door de opdrachtgever of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kunstkamer Utrecht die schade heeft veroorzaakt.
 2. Kunstkamer Utrecht is noch ten opzichte van de opdrachtgever noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de opdrachtgever of derden of schade aan andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Kunstkamer Utrecht die de schade hebben veroorzaakt. Voor vervolgschade is Kunstkamer Utrecht niet aansprakelijk.
 3. Kunstkamer Utrecht is noch ten opzichte van de wederpartij noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade van letsel van de opdrachtgever of derden.
 4. Kunstkamer Utrecht zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Kunstkamer Utrecht verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen te gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming limitatief is: – niet en /of niet tijdige levering van toeleveranciers, ziekte van medewerkers en/of door Kunstkamer Utrecht ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Kunstkamer Utrecht toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Kunstkamer Utrecht is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 8. Schade en/of diefstal

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan de locatie/ruimte en inventaris welke veroorzaakt is door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de locatie gedurende de huur van de vergaderruimte.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderruimte veroorzaakt door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte.